Náhradní rodinná péče

Jak už název napovídá, slouží dětem, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách. Je smutné, že se Česká republika drží prventství mezi všem státy EU v počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči (viz např. Akompas: Co je to Klokánek? , Ústavní péče , Porušování práv dětí v ústavech a bezpočet dalších odkazů).

Jsme přesvědčeni, že nad Českou republikou visí meč Božího hněvu kvůli tomu, jak je zde nakládáno s těmi nejmenšími. A Bible je plná nabádání k soucitu, milosrdnému srdci a pomáhání trpícím. Místo toho se křesťané přidávají ke světskému davu, soustředícímu se zabezpečení vlastních břich a soutěž úspěšnosti. Stačí s rozhlédnout kolem a s hrůzou zjistíte, že otázka týrání a zanedbávání dětí není 1 anonymní případ v republice támhle někde v zapadlé vesnici na konci světa. Jsou to děti okolo nás, často i z dobře situovaných rodin, blízcí sousedé, klidně i příbuzní. Děje se to příliš často na to, aby k tomu křesťané mlčeli.

Je to jako za války, když si křesťané žili relativně spokojeně, hlídali si vlastní pohodlí, chodili v neděli na bohoslužby a modlili se k Bohu Židů, kteří brutálně týráni umírali v plynových komorách.

Netvrdíme, že všichni křesťané mají mít v pěstounské péči deset dětí, ale v Bibli čteme, že všichni máme sloužit Ježíši skutky milosrdenství a že u těch nejmenších je Boží srdce. Tak bychom rádi burcovali křesťany k ochotě otevřít oči, opustit plná korýtka a sloužit Bohu nasazením vlastní kůže.

Často nám křesťané říkají, že my máme nějaké speciální "obdarování shůry", proto si ty děti z dětských domovů brát asi musíme. Ale není to tak. I my jsme do toho šli s vědomím, že jsme slabí, sotva průměrní rodiče (žádní rození "vedoucí tábora") a bez Boží pomoci to nezvládneme. Prostě jsme jenom viděli "potřebu", a tak jsme nabídli svůj domov a svá srdce Božímu plánu.

Ale nelitujeme, a ačkoliv bojujeme často s problémy, které patří jen k výchově dětí s citovou deprivací, dětí, které byly zanedbávány, týrány hlady i krutým zacházením, zažíváme velkou Boží přízeň a požehnání. Ačkoliv selháváme jako autority, jako učitelé a někdy dokonce i v lásce (když už trpělivost přeteče...), přesto zažíváme velké povzbuzení ve svém rodičovství, když sledujeme všechny naše děti vyrůstat, rozvíjet se, uzdravovat se ze starých zranění a proměňovat se v osobnosti takové, jaké je Pán Bůh zamýšlel mít.

Ano, v dětských domovech děti dostávají zabezpečení svých fyzických potřeb, ale uvnitř strádají, protože pocit, že nejsou nikoho, je devastující a v kombinaci s nedostatkem citových podnětů působí vážné poškození osobnosti. Vyrůstají citově ploší lidé bez schopnopsti empatie, schopnosti vytvářet a udržet vztahy, lidé bez víry v dobro ("Ať udělám, co udělám, vždycky to špatně skončí, raději se nebudu snažit!"). Jsou to lidé se vštípenou beznadějí, naprogramovaným zoufalstvím a destruktivními vzorci pro svůj život. Vyrostou a budou opakovat historii svých rodičů a svým dětem připraví stejnou budoucnost, jakou měli sami.

Lidé si mylně představují, že děti z dětských domovů jsou jako suché květinky. Povadlé rostlinky, kterým by stačila kapka vody a opět by vykvetly do krásy. Ale není to tak. Nedostatek lásky a péče jedné osoby způsobuje proměnu květinky v bodlák. Děti bývají agresivní, hrubé nebo naopak plačtivé, vyděšené, nerozvíjí se psychosociálně (často hrubá i jemná motorika a IQ neodpovídá věku), děti trpívají různými psychosomatickými chorobami (alergie, astma, exémy, střevní potíže, opakované infekce, dokonce i hluchota), uchylují se ke lhaní, krádežím, sebeuspokojování, trpí kývavými pohyby, jimiž e uklidňují...

Když to člověk srovná s dítětem, které vyrůstá v milujícím prostředí, s děťátkem roztomilým, rozvinutým, upovídaným, milým a něžným stvořeníčkem, vyzařujícím spokojenost kolem sebe, uvidí rozdíl mezi Božím plánem pro Jeho nejmilejší a Satanovou destruktivní akcí, sabotáží Božího plánu.

Prosíme všechny, kteří se cítí touto problematikou osloveni, vyberte si na stránkách Fondu ohrožených dětí nebo na stránkách Sdružení pěstounských rodin Brno konkrétní děti, za které je třeba se modlit, aby se co nejrychleji dostaly do rodin. Modlete se za probuzení křesťanů v této problematice. Modleme se i za děti týrané, zneužívané a zanedbávané, které doposud žijí v takovém prostředí: Kéž jsou tyto případy odhaleny a dětem je pomoženo! Modleme se za organizace, které pomáhají dětem na ulici (FOD, Teen Challenge a další), kéž Bůh dá dost peněz a pracovníků pro jejich činnost. Dělají obrovský kus práce!

Modleme se za změnu zákonů v problematice NRP. V současnosti je trend co nejvíce podporovat práva biologických rodičů, a to až na úkor dětí! Modleme se za svobodné matky v tísni, týrané a zneužívané ženy, kéž je Pán Bůh vede k moudrému rozhodování v otázkách osudu jejich dětí a jsou ochotny se svou situací něco dělat, aby své děti nevystavovaly životu nebezpečným riziků či aby se jich dokonce brutálně nezbavovaly.

Modlme se sami za sebe, ať Pán Bůh promění naše srdce a nejsme necitliví k cizímu utrpení.

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.

Matouš 18:10-14

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou." Tu mu ti spravedliví odpoví: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?" Král jim odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." Potom řekne těm na levici: "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě." Tehdy odpoví i oni: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?" On jim odpoví: "Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili." A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.

Matouš 25:31-46

Zpět na hlavní stránku